Bestuur stelt klasseplan 2013-2015 vast

Zoals bij de ALV in januari reeds is aangegeven is door het ‘oude’ en ‘nieuwe’ bestuur samen gewerkt aan het opstellen van een klasseplan. In dit plan verwoorden we onze lange-termijn-visie ten aanzien van het verder ontwikkelen van de RS Feva klasse in Nederland. In de bestuursvergadering van 18 april jongstleden is het klasseplan definitief vastgesteld.In het klasseplan beschrijven we na de inleidingeerst de klasse-organisatie. Wat is de rol/taak van de klasse-organisatie? Wat zijn onze overtuigingen? In welke omgeving acteren wij? Dit zijn vragen waar we met elkaar een antwoord hebben beschreven. Daarna volgt een sterkte/zwaktie analyse: zowel kijkend naar a) de RS Feva als boot, b) de RS Feva klasse en c) de RS Feva klasse-organisatie. Hierna volgt een aantal ambities naar 2015: waar willen we op dat moment zijn met de klasse? welke doelen en resultaten willen we op dat moment hebben bereikt? Tot slot hebben we voor 2013 op basis van het voorgaande 5 speerpunten benoemd:Veiligheid: het komen tot een adequate set van afspraken die helpen de veiligheid te bevorderen;Groei/landelijke dekking: komen tot een meer landelijke dekking van de RS Feva klasse, waarbij de gedachte is dat vooral in Noord en Oost Nederland mogelijkheden bestaan;Communicatie: door het ontwikkelen van een nieuwe website en het gebruik van facebook de communicatie binnen de klasse sterk verbeteren;Sponsoring: het laten ondersteunen in financiële zin van onze ambitiesdoor meer gebruik te maken van sponsoren;Onderzoek Topteam: onderzoek naar de mogelijkheden en wenselijkheid om in NL te gaan werken met één of meerdere Topteam(s).Belangrijk is de constatering dat de ontwikkeling van de RS Feva klasse vooral gebeurt door goed samen te werken. Samenwerken met onder andere zeilers, ouders, verenigingen, trainers, zeilscholen is cruciaal.Voor ons was dit ook reden omandere mensen te betrekken bij het opstellen van het klasseplan zoals het er nu ligt.Wat ons betreft is het klasseplan zeker niet in beton gegoten. Wij nodigen iedere lezer van dit bericht uit om kennis te nemen vanhet plan en er iets van te vinden.Wat spreekt je aan? Waar ben je het niet mee eens? Heb je suggesties om het beter te doen? Stuur je commentaar naar email hidden; JavaScript is required. Alle commentaren zijn zeer welkom!Bestuur klasse-organisatie