RS Feva Klasseorganisatie Nederland

De vereniging RS Feva Klasseorganisatie Nederland (ook: RS Feva Klasse Nederland) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft transparante informatie over hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens.

De vereniging doet zijn uiterste beste om uw privacy te waarborgen en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. RS Feva Klasse Nederland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • persoonsgegevens verwerken beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • uitdrukkelijke toestemming vragen als dit nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen, zodat de beveiliging van persoonsgegevens is gewaarborgd;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, betrokkenen hierop willen wijzen en deze respecteren.

De RS Feva Klasse Nederland is als vereniging verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien er hierover, na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemenere zin, vragen zijn of contact gewenst is, kan dat via via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door RS Feva Klasse Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • deelname aan het lidmaatschap van RS Feva Klasse Nederland;
 • administratieve doeleinden;
 • versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht, namelijk een lidmaatschap bij RS Feva Klasse Nederland.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan RS Feva Klasse Nederland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • persoonsgegevens: Voorletters, Voornaam, Achternaam, Geboortedatum, Geslacht, Bankrekeningnummer, idem ten aanzien van ouders die op de hoogte gehouden willen worden
 • lidmaatschappen: Startdatum, Einddatum lidmaatschap, Datum laatste wijziging
 • adresgegevens: Straat, Huisnummer, Postcode, Woonplaats
 • contactgegevens: E-mailadress, Telefoonnummers
 • vereniging: Lidmaatschap zeilvereniging, Gegevens over boot waarin wordt gevaren, Licentienummer watersportverbond, Plaats in de boot

Persoonsgegevens worden door RS Feva Klasse Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: zie paragraaf ‘’Bewaartermijn’’.

Verstrekking aan derden

De gegevens die wij ontvangen, kunnen aan derde partijen worden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden van de vereniging.

RS Feva Klasse Nederland geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal RS Feva Klasse Nederland verstrekte gegevens niet verstrekken aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat justitie (persoons)gegevens bij ons opvraagt in het kader van een onderzoek. In een dergelijk geval is de vereniging verplicht medewerking te verlenen en deze gegevens af te geven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die zijn gevestigd buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De RS Feva Klasse Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Na beëindiging van het lidmaatschap door een lid bewaren wij enkel de naam, adres, email en telefoonnummer voor bijvooorbeeld of dergelijke doeleinden. Indien dit niet gewenst is, kunt u dit aangeven bij uw afmelding. Indien dit niet is vermeld gaat u akkoord met bovenstaande bewaartermijn.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens RS Feva Klasse Nederland kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Met een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens, vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uitkomen, heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Met vragen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

RS Feva Klasse Nederland
Secretaris Alex Engler
Abeelenlaan 12
2121 TJ Bennebroek

Email: secretaris@rsfeva-klasse.nl